O spolku Lesklé koule

Spolek Lesklé koule Dobrá Voda byl založen na jaře r. 1996, jako oficiální nevládní nezisková organizace je Ministerstvem vnitra registrován od 3.6.1998. Od počátku své existence usiluje o zlepšení kulturního a společenského života v obci, o vylepšení vzájemné komunikace občanů a vzbuzení jejich zájmu o veřejné dění v obci, o zvelebování obce a jejího okolí. V současné době má 10 stálých aktivních členů, 5 čestných členů, asi 10 aktivních spolupracovníků mimo spolek a mnoho neangažovaných příznivců. Většina členů jsou stálí obyvatelé Dobré Vody, 1 člen dochází z nedaleké osady a 1 člen obec navštěvuje rekreačně. Členové se pravidelně scházejí minimálně každý víkend. Organizace nemá žádné placené zaměstnance, veškeré aktivity členové provozují ve svém volném čase. Za dobu existence spolku se mu podařilo dosáhnout těchto úspěchů:

Obnovit pravidelné pořádání pouťových oslav - první pouť se uskutečnila v červnu r. 1997, od té doby probíhá každý rok. Během pouťového víkendu se v sobotu večer koná pouťový bál, v neděli dopoledne je sloužena mše v místní kapličce (ta byla díky prvnímu uspořádání pouti opravena), odpoledne probíhá fotbalový turnaj mužstev z Dobré Vody a okolních obcí (díky tomu v obci vzniklo malé, ale hojně využívané fotbalové hřiště) a pouťové soutěžní odpoledne pro děti.

V r. 1998 byl poprvé uspořádán dětský karneval, který se také každoročně opakuje a účastní se ho kolem 30 dětí z Dobré Vody a okolních obcí.

V r. 1999 byla v obci obnovena Obecní knihovna Františka Zíky, která je čtenářům k dispozici každý pátek v podvečer a je hojně využívána zejména dětmi. Do knihovny se podařilo získat část knih od ministerstva kultury, některé věnovali členové spolku či jejich příznivci, na některé přispěla obec a část je díky spolupráci s Městskou knihovnou v Pacově pravidelně obměňována. Čtenáři tak mají k dispozici více než 1200 knih a cca 20 různých druhů časopisů.

Za velký úspěch lze považovat motivování místních dětí, z jejichž iniciativy se v roce 2000 konal turnaj dětí i dospělých ve stolním tenise a tzv. “Malá Země živitelka”, kdy děti s velkým nadšením vystavovaly hračkovou “zemědělskou techniku”.

V r. 2000 se spolku za přispění místních obyvatel podařilo obnovit část třešňové aleje vedoucí z Dobré Vody do sousední obce Kámen (spolek zorganizoval finanční sbírku a za získané prostředky bylo nakoupeno a následně vysazeno 30 třešňových stromků). V letošním roce chce spolek ve výsadbách dle možností pokračovat.

V r. 2000 se spolku také podařilo vybudovat malé sportovní hřiště na volejbal a košíkovou.

V prosinci roku 2000 spolek vydal první číslo občasníku “Pod Jalovým vrchem”, který je distribuován občanům Dobré Vody a příznivcům spolku. V r. 1997 byla z iniciativy spolku vydána pohlednice Dobré Vody.

K dalším již tradičním aktivitám spolku patří pořádání přednášek (např. o Severní Americe, o zatmění Slunce, o zdravém životním stylu....) hudebních koncertů (např. Václava Koubka, Svatopluka Karáska, hudebních skupin Insania (z Brna), Bedřich band (z Pelhřimova), The Grep (z Prahy) a dalších, konání výstav (výstava “nalepených básní” Josefa Houdka z Vlašimi s názvem “Měsíc jsem stříhal noviny”, výstava fotografií všech domů v Dobré Vodě, výstavy obrazů Milana Krycnera z Prahy, Terezy Říčanové z Mezné, Petra Krška z Dobré Vody). Spolek dále ve spolupráci s “Mobilním kinem Eš” zajišťuje občasné promítání filmů pro děti i dospělé.

Většina těchto akcí se díky pochopení obecního zastupitelstva odehrává pod střechou bývalé obecní školy, kde ve spolupráci LK a obecního úřadu probíhá postupná rekonstrukce vnitřních prostor, včetně nové instalace rozvodu vody a elektřiny. V budově školy se kromě kanceláře obecního úřadu nachází klubovna spolku LK, obecní knihovna, společenský sál a sociální zařízení.